Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem soxstory.com jest

SOXSTORY

NIP: 9512400865 , REGON: 362953372

Ul. Sarmacka 19/101

02-972 Warszawa

Zwanym dalej Sprzedającym.

Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną.

 

ZAMAWIANIE TOWARÓW

Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową soxstory.com

Klient może składać zamówienie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał rejestracji.

Zawarcie umowy następuje w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówienia opłaconych przelewem, bądź za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Usługi świadczone przez Sprzedającego poprzez Sklep Internetowy:

1) przedstawienie oferty sklepu,

2) możliwość zakupienia towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, a zarazem zawieranie umów na odległość,

3) informowanie Klienta o aktualnym stanie zamówienia

4) możliwość korzystania z Konta Klienta

  • Dostęp do usług określonych w Warunkach korzystania ze sklepu pkt. 1-3 nie wymaga rejestracji,
  • Dostęp do usługi określonej w Warunkach korzystania ze sklepu pkt. 4 wymaga dokonania rejestracji,
  • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury sklepu) zostaje zawarta z chwilą skutecznej rejestracji,
  • Do korzystania ze sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenie z dostępem do sieci internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Safari na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px., Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików Cookiem oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

 

CENY

Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto – zawierają podatek VAT.

Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki

Cena podana w Koszyku w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą Klienta.

Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany ceny.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie przekazane do wysyłki w każdy dzień roboczy niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedającego .

Sprzedający dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem poczty kurierskiej lub Poczty Polskiej, zgodnie z wyborem

ZWROTY

Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

Wzór odstąpienia od umowy. Kliknij tutaj.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

Ul. Sarmacka 19/101

02-972 Warszawa

Pieniądze zostaną zwrócone Klientowi we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Niego numer rachunku bankowego.

Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, tj. musi posiadać oryginalne metki, nie może mieć śladów użytkowania.

Bezpłatny zwrot. Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z odesłaniem paczki. Poinformuj o tym nasz Serwis Klienta, a my zajmiemy się resztą.

REKLAMACJE

Sprzedający odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Reklamacje, z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Sprzedającego Soxstory Ul. Sarmacka 19/101 02-972 Warszawa lub pocztą e-mail na adres [email protected]

W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową sprzedaży Klient powinien odesłać Sprzedającemu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

Klient jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności towaru z umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania towaru.

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

DANE OSOBOWE

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia, brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wykonanie i realizację

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia konta Sprzedającemu, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Sprzedającemu rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

Sprzedający, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta Klienta.

Sprzedający ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin z dnia 11.12.2015 r.